Upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób, które stały się niewypłacalne i zmierzającym do ich całkowitego oddłużenia.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie jest w stanie jednocześnie spłacać kredytu oraz uiszczać opłat za mieszkanie lub zakupić podstawowych środków, aby utrzymać rodzinę.

Upadłość konsumencką ogłasza Sąd Rejonowy właściwy wg miejsca zamieszkania dłużnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument, to jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość mogą ogłosić również byli przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, jednakże na dzień złożenia wniosku działalność ta została zlikwidowana.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Obecnie głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności dłużnika. Na etapie ogłaszania upadłości sąd nie bada jakie są przyczyny niewypłacalności. Okoliczności te są ustalane w późniejszym czasie, w momencie ustalania planu spłaty.

Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1802), która weszła w życie 24 marca 2020 r. dokonano istotnej zmiany zasad upadłości konsumenckiej. Zmiany te polegają na poszerzeniu kręgu osób, wobec których można ogłosić upadłość. Dotychczas wnioski konsumentów o ogłoszenie upadłości, którzy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa doprowadzili do swojej niewypłacalności były oddalane. Podobnie było w stosunku do byłych przedsiębiorców, którzy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej stali się niewypłacalni i nie zgłosili we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości firmowej. Obecnie każdy konsument, nawet ten, który doprowadził do swojej niewypłacalności z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa, w tym także były przedsiębiorca, mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość następuje na podstawie postanowienia wydanego przez sąd i podlega ogłoszeniu.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości wszystkie prowadzone dotychczas postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu, ponadto od tego momentu żaden wierzyciel nie może wszcząć p-ko dłużnikowi nowego postępowania. Tym samym następuje kres dotychczasowego nękania dłużnika przez komorników i windykatorów.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka oraz wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Syndyk sporządza spis wierzycieli upadłego oraz dokonuje sprzedaży całego majątku dłużnika. Przed wejściem w życie nowych przepisów dłużnik, któremu zlicytowano dom lub mieszkanie, nie miał żadnej ochrony, jeśli nie był objęty upadłością konsumencką. Po eksmisji groziła mu bezdomność. Podobnie było w przypadku osoby fizycznej, która sama prowadzi działalność gospodarczą, nawet jeśli została ogłoszona jej upadłość.

W myśl nowej ustawy, która weszła w życie 24 marca 2020 r. z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania wydzielana będzie kwota (odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości), za którą dłużnik będzie mógł przez dwa lata wynajmować mieszkanie dla siebie i swojej rodziny. O wysokości tych kwot będzie decydował sąd, uwzględniając szczególne okoliczności danej sprawy. To rozwiązanie już funkcjonowało, ale wyłącznie wobec konsumentów. Po wejściu w życie nowych przepisów z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

Ustalenie planu spłaty

Po spieniężeniu majątku dłużnika (masa upadłości) przez syndyka, następuje kolejna faza postępowania – ustalenie planu spłaty pozostałego zadłużenia. Plan ustalany jest przez sąd z udziałem wierzycieli. Sąd ocenia przy tym sytuację dłużnika – jego możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania siebie i rodziny, i do tego dostosowuje kwotę spłat. Na tym etapie postępowania sąd ustala przyczyny niewypłacalności dłużnika i jego zawinienie. Plan spłaty rozpisany jest standardowo na trzy lata. W przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa plan spłaty wierzycieli zostanie wydłużony do 7 lat. Po wykonaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu.

W wyjątkowych przypadkach, ze względu na możliwości zarobkowe dłużnika i jego sytuację osobistą i rodzinną, i niemożność dokonywania w ogóle żadnych spłat na rzecz wierzycieli, sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania dłużnika, bez ustalania planu spłaty.

Pewne zobowiązania nie będą mogły być umorzone w ogóle, na przykład alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Odmowa oddłużenia

Sąd odmawia oddłużenia (ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli), jeżeli:

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że oddłużenie jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Nasze usługi polegają na :

  1. świadczeniu konsultacji i doradztwa dla niewypłacalnych dłużników,
  2. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  3. reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym.

Proces upadłościowy może oczywiście przeprowadzić sam konsument. Należy jednak pamiętać, że duża część wniosków jest odrzucana przez sądy upadłościowe z powodów uchybień formalnych lub błędów wnioskodawcy (dłużnika).

Obsługa postępowania upadłościowego przez profesjonalnego prawnika jest gwarantem skutecznego przygotowania i wniesienia wniosku oraz doprowadzenia do ogłoszenia upadłości dłużnika.

Zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź poprzez e-mail. Świadczymy usługi również dla osób z okolicy m.in. z takich miejscowości jak Koronowo, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią czy Osielsko.