Zakładanie spółek przez Internet

Kancelaria Prawna zajmuje się zakładaniem spółek handlowych przez Internet – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej.
Założenie spółki przez Internet nie wymaga formy aktu notarialnego i konieczności ponoszenia opłat notarialnych.
Opłata sądowa od rejestracji spółki przez Internet wynosi 250 zł i jest o połowę niższa od opłaty należnej od spółki zawiązanej w systemie tradycyjnym.
Procedura zawiązania spółki i rejestracji w KRS trwa jeden dzień.
Spółki zakładane są wg wzorca umowy ustalonego w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości.
Aby założyć spółkę przez Internet nie muszą Państwo posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie muszą również Państwo zakładać specjalnego konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W celu zawiązania spółki i uwierzytelnienia podpisu zakładamy każdemu ze wspólników profil zaufany na platformie ePUAP.
Wystarczy zgłosić się do nas z dowodem osobistym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy, tzw. S24. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Umowa spółki zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Ingerencja w treść wzorca umowy spółki jest niedopuszczalna. Natomiast wzorzec umowy spółki w kilku kwestiach przewiduje alternatywne rozwiązania np.: co do systemu udziałów, swobody ich zbywalności, zasad reprezentacji, powołania rady nadzorczej.
Udziały w kapitale zakładowym mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne.  W procesie zawiązania i rejestracji spółki system generuje wszelkie niezbędne dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS.
Do powstania S24 nie jest wymagane wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją spółki. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki z o.o. do rejestru i musi mieć postać tylko i wyłącznie wkładów pieniężnych.
Istniej również możliwość zmiany umowy spółki przez Internet, jednakże dotyczy to tylko spółek wcześniej zawiązanych w tym trybie, a nie w drodze „tradycyjnego” zawarcia umowy spółki z o.o. Zmiana umowy spółki jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu spółki i może obejmować tylko niektóre postanowienia umowy, tzw. postanowienia zmienne umowy (m.in. wysokość kapitału zakładowego spółki).
Istniej także możliwość podjęcia uchwały odnośnie ustanowienia prokury, rozwiązania spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o podziale zysku, pokryciu straty, dobrowolnym umorzeniu udziałów, zmiany składu zarządu lub rady nadzorczej, zgody na zbycie udziałów, zmiany adresu spółki, ustanowienia oddziału spółki, a także zawarcia umowy zbycia udziałów (bez poświadczania podpisu u notariusza).

Spółka jawna, spółka komandytowa
Od 15 stycznia 2015 r. istnieje także możliwość zawiązania spółki jawnej oraz spółki komandytowej przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy (odesłanie do wzorca umowy). Do zawarcia umowy spółki z użyciem wzorca dochodzi z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia wzorca, w tym danych wspólników zawiązujących spółkę, i opatrzenia wzorca umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wkłady do spółki jawnej lub komandytowej mogą być tylko pieniężne. Ingerencja w treść wzorca umowy spółki jest niedopuszczalna. Natomiast wzorzec umowy spółki w kilku kwestiach przewiduje alternatywne rozwiązania np.: co do wysokości wkładów, udziału poszczególnych wspólników w zyskach i stratach, zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, prowadzenia spraw spółki.
Umowa spółki jawnej lub spółki komandytowej może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Istniej również możliwość podjęcia uchwały przez Internet odnośnie ustanowienia prokury, rozwiązania spółki, zbycia ogółu praw i obowiązków, zmiany adresu spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.